Проєкти загального фонду

Пошук маркерів посттравматичного стресового розладу на основі показників оксидативного стресу та запалення

Тривалість проєкту: з 01.01.2023 по 31.12.2025

Сума фінансування: 3600,000 тис. грн.

Мета проєкту:  розробити маркери клінічної діагностики ПТСР на основі показників оксидативного стресу та запалення як доповнення до наявного арсеналу психологічних методів.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р біологічних наук, завідувач кафедри біохімії та біотехнології, проф., Байляк Марія Михайлівна

e-mail: maria.bayliak@pnu.edu.ua

Дослідження алгебр породжених симетричними поліноміальними та раціональними відображеннями у банахових просторах

Тривалість проєкту: з 01.01.2023 по 31.12.2025

Сума фінансування: 3300,000 тис. грн.

Мета проєкту:  всебічне вивчення алгебр симетричних аналітичних та раціональних функцій на банахових просторах, дробових відображень від скінченної та нескінченної кількості змінних, побудова нових алгоритмів розвинення заданих функцій у функціональні гіллясті ланцюгові дроби, встановлення умов та ознак збіжності, оцінки похибок наближень, отримання застосування до алгоритмів сортування, розпізнавання та машинного навчання.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р ф-м наук, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу; проф. Загороднюк Андрій Васильович

e-mail: andriy.zagorodnyuk@pnu.edu.ua

Застосування методів аналізу і топології до задач про класифікацію, розклад, продовження відображень між різними просторами

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2024

Сума фінансування: 4500,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту:  розв’язання конкретних проблем засобами існуючих теоретичних методів, а також нових методів,створених саме для даної конкретноїзадачі. В разі створення нового методу планується навести повне і достовірне обґрунтування,яке дозволяє використовувати цей метод у подальшій роботі над іншими задачами.

Завдання проєкту:

 1. Дотримуємося гіпотези про те, що в теоремі про розклад регулярного оператора в суму псевдо-вкладення і порядково вузького оператора умова про порядкову неперервність оператора є зайвою. Для доведення цього ми плануємо вийти за межі лінійних операторів і розглянути дану проблему для ортогонально адитивних операторів, що мають дещо іншу порядкову структуру, яка допускає використання інших технічних засобів. Є також спеціальна техніка, яка дозволяє деякі результати, отримані для ортогонально адитивних операторів, переносити на лінійні, не зважаючи на відмінності у порядкових структурах.
 2. Застосувати техніку дослідження частково метричних просторів, розроблену в [3] і [42], до встановлення умов цілковитої регулярності, нормальності і метризовності частково метричних просторів, і доведення різних аналогів теорем про властивості метричних просторів.
 3. Довести, що відповідь на дану проблему позитивна. Зазначимо, що позитивна відповідь рівносильна до кон’юнкції таких двох гіпотез: кожний доповнювальний підпростір простору L1 з властивістю Шура ізоморфний до l1, а без властивості Шура – до L1. Кожна з цих гіпотез на сьогодні ані підтверджена, ані спростована. Основна ідея, яка може призвести до доведення гіпотез, полягає у використанні регулярності кожного лінійного неперервного оператора T: L1 → L1, тобто, можливості подання оператора T у вигляді різниці двох додатних операторів. Це – виняткова властивість банахової ґратки L1, яка на даний момент не використовувалася в жодній роботі, присвяченій розв’язанню даної проблеми. Зокрема, регулярність кожного проектора на просторі L1 істотно звужує клас доповнювальних підпросторів простору L1, роблячи недоповнювальними ті підпростори, які були доповнювальними в Lp при p > 1 (наприклад, підпростір, натягнений на систему Радемахера, чи на частину системи Гаара, яка складається з функцій, що входять до всіх пачок з парними номерами) за рахунок нерегулярних проекторів. Використати регулярність проекторів напросторі L1 ми плануємо, використовуючи сучасні досягнення теорії векторних ґраток.

Очікувані результати:

 1. Буде наведено приклад порядкового базису банахової ґратки, який не є базисом Шаудера.
 2. Банахова ґратка L1 не має порядкового базису.
 3. Кожний нескінченновимірний доповнювальний підпростір простору L1 з властивістю Шура ізоморфний до l1.
 4. Для довільного p≥1 кожний нескінченновимірний регулярно доповнювальний підпростір простору Lp ізоморфний до lp або до Lp.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р фіз.-мат., проф. Попов Михайло Михайлович

e-mail: azagorodn@gmail.com

 

Корекція метаболічного синдрому збагаченими сульфорафаном препаратами з проростків броколі

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2024

Сума фінансування: 4500,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: На основі проростків броколі створити збагачений сульфорафаном препарат, який послаблюватиме симптоми метаболічного синдром і супутні запальні процеси, а також посилюватиме системи захисту від активних форм кисню та карбонільних сполук.

Завдання проєкту:

 1. Розробити легкодоступні методи кількісного аналізу вмісту сульфорафану та його попередника глюкорафаніну, а також активності мирозинази (каталізує перетворення глюкорафаніну на сульфорафан) у біологічному матеріалі.
 2. Протестувати наявні на ринку України сорти броколі на вміст сульфорафану та відібрати найперспективніші для вирощування та отримання насіння в умовах Прикарпаття.
 3. Оптимізувати способи пророщування насіння броколі та обробки проростків для отримання максимального виходу сульфорафану та глюкорафаніну.
 4. Отримати експериментальні партії збагачених сульфорафаном препаратів проростків броколі.
 5. Протестувати на дрозофілах і мишах в умовах моделювання метаболічного синдрому вплив отриманих препаратів з фокусом на імунну систему і системи детоксикації активних форм кисню та карбонільних сполук.

Очікувані результати:

 1. Буде вирощено і протестовано на вміст сульфорафану та глюкорафаніну 10 сортів і ліній броколі; розроблені та апробовані лабораторні метод визначення вмісту сульфорафану та глюкорафаніну; розроблені та апробовані способи тестування необроблених препаратів з проростків броколі на дрозофілі та мишах.
 2. Буде створено і апробовано два збагачених сульфорафаном препарати проростків броколі, дія яких буде протестована на дрозофілі та мишах; буде відібрано п’ять сортів чи ліній броколі з максимальним вмістом діючих речовин і відпрацьована технологія отримання насіння; будуть вирощені та апробовані п’ять видів ісортів рослин з родини хрестоцвітих перспективних для отримання частково очищених препаратів мирозинази; будуть створені та протестовані на дрозофілі та мишах два збагачених сульфорафаном препарати проростків броколі.
 3. Будуть створені та апробовані на дрозофілі та мишах чотири збагачених сульфорафаном препарати з проростків броколі; будуть вирощені два сорти/лінії броколі з максимальним вмістом діючих речовин і отримане насіння в кількості кількох кілограм; будуть вирощені на насіння п’ять видів/сортів рослин з родини хрестоцвітих перспективних для отримання частково очищених препаратів мирозинази.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: завідувач кафедри біохімії та біотехнології, Лущак Володимир Іванович

e-mail: lushchak@pu.if.ua

 

Елементи гібридних сенсорних мікросистем для біомедичних застосувань

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2023

Сума фінансування: 2400,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: Метою пропонованого проєкту є розроблення архітектури та елементної бази гібридної сенсорної мікросистеми на основі як КМОН, так і КМОН КНІ – приладних структур, включаючи тривимірні та багатошарові, розроблення схемотехнічних рішень функціональних блоків мікросистеми в інтегральному виконанні, проєктування приладних структур та їх топологій, схемо-топологічну верифікацію, моделювання та дослідження електричних, часових і температурних характеристик інтегральних приладних структур.

Завдання проєкту:

 1. Спроєктувати архітектуру, базові аналогові та цифрові елементи на основі синхронної та асинхронної логіки, розробити топологію універсальної аналітичної мікросистеми-на-кристалі за принципом побудови матричних типу БМК та програмованих логічних інтегральних схем (ПЛІС) ;
 2. Спроєктувати схемотехніку і топологію сенсорних елементів з первинним перетворенням фізичних величин в електричну та частотно-змінні сигнали, придатні для реєстрації в смнк;
 3. Розробити структуру та топологію енергоощадних вихідних каскадів смнк на основі програмованих матричних комірок з використанням подвійного управління підканальною областю в КНІ КМОН транзисторах;
 4. Спроєктувати оптимізовану базову матричну комірку з керованим «кінк-ефектом» та розробити на її основі схемо-топологічні рішення бібліотечних елементів.
 5. Дослідити і промоделювати електричні характеристики, часові і температурні параметри елементів смнк.
 6. Розробити програмно-апаратну платформу задання вхідних сигналів на світло випромінюючі
 7. Діоди для фільтрації за частотою сигналів на виході сенсорного елемента та їх подальшої обробки в мікросистемі-на-кристалі;
 8. Розробити схемотехнічну реалізацію пристрою для біомедичної електроніки на прикладі неінвазивного контролю рівня глюкози в крові, промоделювати та дослідити електричні, часові та температурні характеристики компонентів прототипу неінвазивного пристрою.

Очікувані результати:

 1. Створення і моделювання активних приладних і комутаційних елементів сенсорних мікросистем-на-кристалі. Аналіз стану розробок архітектур сучасних сенсорних мікросистем-на- кристалі. Розроблення електричних схем аналогових та цифрових блоків, моделювання їх режимів роботи. Приладо-технологічне і схемотехнічне моделювання.
 1. Виготовлення експериментальних макетів пристроїв для моніторингу біомедичних показників ( неінвазивний контроль рівня кисню і глюкози в крові людини, кардіограми серця, частоти серцевих скорочень та частоти дихання)

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р техн. наук; проф. Когут Ігор Тимофійович

e-mail: igor.kohut@pnu.edu.ua

 

Творчий універсалізм митців української діаспори XX – початку XXI століття: ідентифікаційний, комунікаційний, синергетичний виміри

Тривалість проєкту: з 01.01.2022 по 31.12.2024

Сума фінансування: 1260,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: Метою роботи є персонологічний аналіз діяльності митців української   діаспори упродовж ХХ і до початку ХХІ ст., здійснений крізь призму творчого універсалізму та синергії.

Завдання проєкту:

 1. Виявити типологію творчого універсалізму в середовищі митців діаспори;
 2. Розкрити пріоритетні напрями діяльнісного універсалізму митців культури і мистецтва української діаспори;
 3. Проаналізувати специфіку і напрями взаємодії різних видів мистецтва у творчості представників української діаспори різних часових періодів та географічних ареалів;
 4. Дослідити характер збереження національних традицій у творчості митців діаспори у контексті художніх напрямів і стилів різних історичних етапів;

Очікувані результати:

1.Здійснення системного розгляду динаміки розвитку видів мистецтва української діаспори, аналіз функцій видів мистецтва в країнах поселення українців, аналіз мистецьких шкіл та осередків в середовищі української діаспори, їх засновників та лідерів.

2.Системний вияв взаємодії видів мистецтва української діаспори на прикладі діяльності митців, аналізу творів та мистецьких проєктів.

3.Аналіз проявів діалогу чи синтезу культур у функціонуванні видів мистецтва української діаспори на прикладі діяльності митців, створення мистецької продукції та її сприйняття.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: д-р мистецтвознавства; проф. Дутчак Віолетта Григорівна

е-mail: violetta.dutchak@ukr.net

 

Інженерія металоксидних каталізаторів з функцією регулювання активності для гідроксорадикальної дезінфекції води

Тривалість проєкту: з 01.01.2021 по 31.12.2023

Сума фінансування: 3450,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: створити і випробувати залізооксидні каталізатори шпінельної структури з функцією регулювання активності шляхом індукційного нагрівання.

Завдання проєкту:

Створення і випробування каталізаторів розкладу Н 2 О 2 .

 Очікувані результати:

 1. Синтезувати серії нанодисперсних катіондопованих магнітних каталізаторів на основі магнетиту і феритів (Fe 3 O 4 , Co 1-x Zn x Fe 2 O 4 , CoFe 2 O 4, MgFe 2 O 4, Zn 1-x Co x Fe 2 O 4 );
 2. Розробити трубчастий реактор для синтезу магнітних каталізаторів за методом співосадження в протічному режимі;
 3. Охарактеризувати фазовий склад та структурно- морфологічні параметри отриманих матеріалів методами ХRD, FTIR, SEM, TEM, EDS, XPS, XRF, TGA, BET, Мессбауерівською спектроскопією;
 4. Визначити каталітичну активність отриманих матеріалів щодо радикального розкладу Н 2 О 2 у мікрореакторі періодичної дії.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: к.х.н., доцент кафедри хімії Татарчук Тетяна Романівна

е-mail: tetyana.tatarchuk@pnu.edu.ua

Нові фотокаталітичні системи на основі гетеронаноструктурованого діоксиду титану

Тривалість проєкту: з 01.01.2020 по 31.12.2022

Сума фінансування: 1950,000 тис. грн.

Виконавець проєкту: «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» (Проєкт МОН України)

Мета проєкту: створити фотокаталізатори нового покоління з удосконаленими структурно-морфологічними характеристиками на основі гетеронаноструктурованих рутилу і анатазу з ізоморфно заміщеними атомами Ті на атоми металів і неметалів, а також з осадженими нанокластерами Au, іммобілізувати отримані фотокаталізатори на пористих носіях та застосувати їх для фотокаталітичної очистки води від техногенних забруднювачів.

Завдання проєкту:

 1. Створення новітніх фотокаталітичних матеріалів на основі рутильної форми ТіО 2 , фотокаталітична активність яких буде посилена додаванням гідроген пероксиду.
 2. Створення біфункціональних гетеронаноструктур, що складатимуться з високоефективного адсорбенту та фотокаталізатора. Мезопористий TiO з високою площею поверхні (до 200 м 2 /г) поглинатиме забруднювачі та їх проміжні продукти і, в той же час, поверхнева дифузія транспортуватиме їх до фотокаталітичних ділянок, де вони розкладатимуться.

Очікувані результати:

 1. Ефективність процесів фотоіндукованого перенесення електронів.
 2. Результати фотокаталітичної деградації модельних забруднювачів (органічних барвників фенолів, УФ-фільтрів, ароматичних вуглеводнів тощо) під впливом УФ опромінення у присутності/відсутностіН 2 О 2 .
 3. Вплив умов реакцій (концентрації H 2 O 2 , рН, температури, концентрації O 2 ) на швидкість деградації органічних токсиканті та оцінка швидкості їх  повної мінералізації;

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному    університеті ім. Василя Стефаника: завідувач кафедри хімії, проф. Миронюк Іван Федорович
e-mail: myrif555@gmail.com