Проєкти національного фонду

Інтермедіати фенілпропаноїдного шляху як речовини для продовження тривалості і якості життя

Реєстраційний номер проєкту: 2020.02/0118

Тривалість проєкту: з 2020 по 2022 р.р.

Загальна вартість проекту: 8 664 800 тис. грн.

Назва конкурсу:

Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

Тематичний напрям конкурсу :

Загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Характер досліджень : Фундаментальні дослідження

Вид грантової підтримки: Колективний грант

Напрям грантової підтримки: Виконання наукових досліджень і розробок

Науковий напрям : Біологія, медицина і аграрні науки

Спеціальність : Біохімія – Фізіологія людини і тварин – Молекулярна біологія

Мета наукового проєкту:

Встановити спільні та відмінні механізми геропротекторної дії ефекторів мітохондріального дихання (2,4-динітрофенол та альфа-кетоглютарат), окремих фенілпропаноїдів (ферулова кислота) та рослинних препаратів з високим вмістом фенілпропаноїдів (лофант анісовий, перець чiлі та родіола рожева) у модельних тварин, плодової мушки Drosophila melanogaster та мишей.

Основні завдання проєкту:

 1. Дослідити дозо-залежний вплив мітохондріальних ефекторів (альфа-кетоглютарату і 2-4- динітрофенолу), окремих фенольних речовин (ферулової кислоти) та комплексних рослинних препаратів (лофанту анісового, перцю чілі та родіоли рожевої) на функціональні показники здоров’я модельних тварин за умов збалансованої дієти.
 2. Дослідити вплив вищезгаданих препаратів на активність метаболічних шляхів, зокрема показники енергетичного метаболізму та інтенсивність вільнорадикальних процесів, у модельних тварин за умов збалансованої та висококалорійної дієт.
 3. Встановити молекулярні механізми захисної дії досліджуваних препаратів шляхом визначення рівня маркерів запалення та рівня транскриптів і білкових продуктів для генів, чия експресія регулюється відомими сигнальними системами, які пов’язані зі старінням.
 4. Вивчити вплив різних комбінацій досліджуваних препаратів на тривалість життя та функціональне старіння у плодової мушки.

Очікувані результати виконання проєкту:

 1.  Очікуємо, що досліджувані речовини та рослинні екстракти, які продовжують тривалість життя, також уповільнюватимуть функціональне старіння.
 2. Також очікуємо виявити активацію відомих сигнальних шляхів за дії вибраних геропротекторів.
 3. Планується з’ясувати багато аспектів ролі мітохондрій у дії вибраних геропротекторів та отримати нову інформацію відносно ключових систем регуляції експресії генів та метаболізму у плодової мушки та мишей, адже роль шляху Nrf2 у збільшенні тривалості життя різними геропротекторами вивчена лиш на нематоді C. elegans.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор біологічних наук, професор кафедри біохімії та біотехнології Байляк Марія Михайлівна

 е-mail: bayliak@ukr.net

 

Симетрії в алгебраїчних та топологічних структурах на нескінченновимірних аналітичних многовидах та їх можливі застосування

 Реєстраційний номер проєкту: 2020.02/0025

Тривалість проєкту: з 2020 по 2022 р.р.

Загальна вартість проекту: 7 415 000 тис. грн.

Назва конкурсу:

Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

Тематичний напрям конкурсу :

Загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Характер досліджень : Фундаментальні дослідження

Вид грантової підтримки: Колективний грант

Напрям грантової підтримки: Виконання наукових досліджень і розробок

Науковий напрям : Природничі, технічні науки і математика

Спеціальність : Математичний аналіз

Мета наукового проєкту:

Метою проекту є встановлення властивостей спектрів (та їх підмножин) алгебр S- інваріантних аналітичних функцій обмеженого типу на банаховому просторі X для різних напівгруп симетрії S та просторів X. Зокрема, нас цікавить існування структури аналітичного многовиду на спектрі або деякій його підмножині, існування природних алгебраїчних структур, пов’язаних з дією напівгрупи S, опис диференціювань даної алгебри за допомогою елементів спектру. Буде розглянуто конкретні алгебри симетричних, блочно- симетричних та суперсиметричних аналітичних функцій відносно дискретних та континуальних напівгруп симетрії. Також, буде розглянуто випадок алгебр дійсних аналітичних функцій на дійсних банахових просторах. Крім того, буде узагальнено отримані результати для алгебр аналітичних функцій на банаховому просторі, які породжені зліченною сім’єю поліномів. На основі отриманих результатів буде запропоновано нові підходи для створення алгоритмів шифрування з відкритим ключем, побудови генераторів псевдовипадкових величин, алгоритмів розпізнавання образів та створено нові математичні інструменти для моделювання процесів квантової механіки.

Основні завдання проєкту:

 1. Дослідити спектр алгебр симетричних аналітичних функцій на тензорних добутках просторів lp. Подати зображення спектру у підпросторі цілих функцій багатьох комплексних змінних. Описати аналітичні структури на спектрі.
 2. Описати аналітичні структури на спектрі алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій на просторі L∞ (U). Перевірити гіпотезу про те, що кожна блочно-симетрична аналітична функція на L∞ (U) буде обмеженого типу. Розглянути дійсний випадок та випадок *-аналітичних функцій.
 3. Дослідити спектри алгебр суперсиметричних аналітичних функцій на двосторонніх просторах lp. Описати диференціювання в цих алгебрах. Знайти застосування до побудови алгоритмів у теорії інформації.
 4. Дослідити алгебри аналітичних функцій обмеженого типу, породжені зліченною сім’єю поліномів. Описати умови ізоморфності таких алгебр та загальні властивості їх спектрів.
 5. Запропонувати застосування отриманих результатів до моделей ідеального газу, який містить як бозони так і ферміони.

Очікувані результати виконання проєкту:

 1. Буде отримано зображення спектру алгебри симетричних аналітичних функцій на тензорних добутках просторів lp у підпросторі цілих функцій кількох комплексних змінних.
 2. Буде встановлено та описано аналітичні структури на спектрі цієї алгебри та алгебри блочно-симетричних аналітичних функцій на просторі L∞ (U); перевірено гіпотезу про те, що кожна блочно-симетрична аналітична функція на L∞ (U) буде функцією обмеженого типу.
 3. Окремо буде розглянуто дійсний випадок та випадок *-аналітичних функцій.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор фізико-математичних наук, професор, завідувач кафедри математичного та функціонального аналізу Загороднюк Андрій Васильович

е-mail: andriy.zagorodnyuk@pnu.edu.ua

Асиметричні суперконденсатори з водним електролітом на основі нанокомпозитів оксиди заліза і нікелю / відновлений оксид графену та мікропористого вуглецю

Реєстраційний номер проєкту: 2020.02/0043

Тривалість проєкту: з 2020 по 2022 р.р.

Загальна вартість проекту: 6,702,560 тис. грн.

Назва конкурсу:

Конкурс НФДУ “Підтримка досліджень провідних та молодих учених”

Тематичний напрям конкурсу :

Загальногалузевий конкурс колективних проєктів із виконання фундаментальних та прикладних наукових досліджень і розробок.

Характер досліджень : Фундаментальні дослідження

Вид грантової підтримки: Колективний грант

Напрям грантової підтримки: Виконання наукових досліджень і розробок

Науковий напрям : Природничі, технічні науки і математика

Спеціальність : Фізика і хімія поверхні

Мета наукового проєкту:

Метою проєкту необхідно вважати експериментальне встановлення взаємозв’язків між морфологічними, електрофі¬зичними, структурно-фазовими та електрохімічними параметрами електродних матеріалів на основі композитів ультрадисперсні складні оксиди нікелю і заліза /відновлений оксид графену та мікропо¬рис¬того вуглецю з метою оптимізації сумісної їх роботи в складі єдиної системи – гібридного асиметричного суперконденсатора з водним електролітом за умови досягнення високих цикльованих значень питомої енергії та потужності.

Основні завдання проєкту:

Основним завданням проєкту є отримання та оптимізація властивостей композитних систем на основі ультрадисперсних складних оксидів нікелю і заліза та відновленого оксиду графену (катодний матеріал), а також мікро- та мезо¬пористих вуглеців допованих азотом (анодний матеріал) для забезпечення їх сумісної ефективної роботи в якості електродів гібридних асиметричних конденсаторів з електростатичним та псевдоємнісним механізмами накопичення заряду за умови застосування водних   електролітів та колекторів струму сформованих на основі терморозширеного графіту.

Очікувані результати виконання проєкту:

 1.  Експериментальне встановлення умов контролю структурно – морфологічних та електрофізичних властивостей композитних матеріалів на основі складних оксидів нікелю та заліза і вуглецевих наносистем (відновлений оксид графену, мікро та мезопористий вуглеці).
 2. Пo6yдoвa мoдeлeй тa чиceльний oпиc пpoцeciв, щo вiдбyвaєтьcя нa пoвepxнi гi6pиднoгo eлeктpoдy в лyжнoмy вoднoмy eлeктpoлiтi, зoкpeмa вcтaнoвлeння кoнцeнтpaцiï нociï зapядy тa вeличини пoтeнцiaлy плocкиx зoн, типy тa xapaктepиcтик дoмiнyючoï oкиcнo-вiднoвнoï peaкцiï, кoeфiцiєнтiв eлeктpocтимyльoвaнoï дифyзiï eлeктpoaктивниx чacтинoк, cпiвiднoшeння eлeктpocтaтичнoï тa фapaдeïвcькoï ємнocтeй. Oтpимaнa iнфopмaцiя пpo фiзикy пpoцeciв нa мeжi poздiлy кoмпoзитний eлeктpoд нa ocнoвi peдoкc-aктивнoгo oкcидy тa пpoвiднoï кoмпoнeнти з дoмiнyвaння ПEШ-ємнocтi (нaнoчacтинки пopиcтoгo вyглeцeвoгo мaтepiaлy) чи oкиcнo-вiднoвнoï ємнocтi (вiднoвлeний oкcид гpaфeнy з пpиcyтнicтю пoвepxнeвиx киceнь-вмicниx гpyп) мaтимe зaгaльнo-нayкoвe знaчeння пpи пpoeктyвaннi мaтepiaлiв виcoкoeфeктивниx гi6pидниx cиcтeм нaкoпичeння зapядy.
 3. Koнcтpyювaння мaкeтiв гi6pидниx нaкoпичyвaчiв eнepгiï дoзвoлить вiдтecтyвaти yмoви вaльцeвoгo нaнeceння eлeктpoднoгo мaтepiaлy нa кoлeктop cтpyмy (тepмopoзшиpeний гpaфiт), щo мaє знaчнy пpaктичнy вaгy, ocкiльки якicть oмiчнoгo кoнтaктy мiж eлeктpoднoю кoмпoзицiєю тa cтpyмoзнiмaчeм внocитимe знaчний вклaд y внyтpiшнiй oпip eлeктpoxiмiчнoï cиcтeми, впливaючи нa тaкi xapaктepиcтики, питoмa пoтyжнicть тa циклювaльнa здaтнicть.
 4. Tecтyвaння мaкeтiв гi6pидниx acимeтpичниx cyпepкoндeнcaтopiв з кoмпoзитним oкcиднo-гpaфeнoвим кaтoдoм i вyглeцeвим aнoдoм в шиpoкoмy дiaпaзoнi зapяд-poзpядниx cтpyмiв тa швидкocтeй змiни пoтeнцiaлy зa yмoви зacтocyвaння вoдниx eлeктpoлiтiв piзнoгo типy з вcтaнoвлeнням oптимaльнoгo пoєднaння мopфoлoгiï, eлeктpoпpoвiднocтi тa cклaдy нaнoкoмпoзитiв для дocягнeння мaкcимaльниx питoмиx ємнicнo-eнepгeтичниx тa циклювaльниx xapaктepиcтик пpиcтpoïв нaкoпичeння eнepгiï.

Контактна особа і менеджер проєкту в Прикарпатському національному університеті ім. Василя Стефаника: доктор фізико-математичних наук, професор кафедри матеріалознавства і новітніх технологій, Коцюбинський Володимир Олегович

е-mail:  volodymyr.kotsuybynsky@pnu.edu.ua