Лабораторія проблем корпоративного права Науково-дослідного інституту приватного права і підприємництва імені Ф. Г. Бурчака НАПрН України

КерівникСіщук Ліліана Василівна, кандидат юридичних наук, доцент.
Лабораторія розпочала свою діяльність 1 липня 2001 року.  Лабораторія спрямовує свою діяльність на вдосконалення механізму правового регулювання корпоративних відносин і адаптації та уніфікації внутрішнього корпоративного законодавства України відповідно до принципів Європейського співтовариства та норм міжнародного права. Провідні наукові співробітники Лабораторії
здійснюють наукове керівництво дисертаційних досліджень, беруть безпосередню участь (очолюють) у спеціалізованих Вчених радах інститутів. Співробітниками Лабораторії здійснюється наукова діяльність, обумовлює можливість надання наукових консультації в галузі корпоративного права, відзивів на автореферати дисертацій, здійснення рецензування та опонування по дисертаційних дослідженнях.

Контктна інформація – lilianasishchuk@ukr.net

Договір про створення лабораторії

Положення про лабораторію