В Україні стартував всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проєктів імені Віталія Кейса

Конкурс проходить за підтримки Міністерства освіти і науки України (завантажити)

Правила проведення Всеукраїнського шекспірівського конкурсу студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса

І. Загальні засади

 • Всеукраїнський шекспірівський конкурс студентських дослідницьких і креативних проектів імені Віталія Кейса (далі – Конкурс) проводиться з метою інтенсифікації шекспірознавчих студій в Україні, популяризації спадщини Вільяма Шекспіра в студентському середовищі, виявлення філологічно обдарованої молоді, а також стимулювання науково-дослідницької і творчої активності студентів як важливого чинника формування фахівців нового типу.
 • Конкурс проводиться у три етапи:

І етап – до 1 грудня 2020 року у закладах вищої освіти;

ІІ етап – до 20 грудня 2020 року у базовому закладі вищої освіти (оцінювання проектів);

ІІІ етап – 26 грудня 2020 року у базовому закладі вищої освіти (публічний захист проектів в режимі відеоконференцій, визначення переможців).

Офіційна мова Конкурсу: українська.

ІІ. Вимоги до виконання й оформлення конкурсних робіт.

 • Обсяг тексту дослідницького проекту не повинен перевищувати 25 сторінок (шрифт TimesNewRoman 14, інтервал 1,5, поля 20 мм з усіх боків). Він має містити: вступ, де розкривається актуальність і новизна теми, основну частину, висновки та список використаних джерел. Посилання в тексті роботи подаються у квадратних дужках із зазначенням порядкового номеру цитованого джерела (згідно зі списком використаних джерел) та відповідної сторінки: [12, с. 67].

До дослідницького проекту додаються резюме українською і англійською мовами (1200-1500 знаків) та відгук наукового керівника. На титульному листі роботи (додаток 1) вказується шифр (не більше трьох слів).

 • Креативний проект має включати власне творчий аудіо/візуальний компонент і опис – 5-10 сторінок україномовного тексту, в якому представлено обґрунтування креативного проекту, відображено його актуальність, короткий огляд здобутків попередників у відповідній сфері (живопис, музика, відеографіка тощо) та новизну.

До опису креативного проекту додаються резюме українською і англійською мовами (500-1500 знаків). Якщо проект здійснювався під керівництвом фахівця, то має бути доданий його відгук. На титульному листі опису вказується шифр (не більше трьох слів).

 • Відомості про автора і наукового керівника дослідницького (креативного) проекту подаються в окремому запечатаному конверті під тим самим шифром за формою (додаток).
 • У випадку подання робіт з порушенням вимог цих правил, журі має право відхилити їх від участі в Конкурсі.
 • Конкурсні проекти надсилаються на адресу Українського міжуніверситетського навчально-наукового шекспірівського центру (69063, м. Запоріжжя, вул. Жуковського, 66, Запорізький національний університет) до 10 грудня. На конверті обов’язково має бути зазначено: «На Всеукраїнський шекспірівський конкурс імені Віталія Кейса».
 • Електронні версії тексту дослідницьких (формат rtf чи pdf) і креативних проектів надсилаються на електронну пошту Конкурсу: konkurs.keisa@gmail.com. Файли великого обсягу рекомендується розміщати на файлових сховищах Google. Диск або Dropbox, надаючи доступ за посиланням, яке надсилається на вищевказану електронну адресу.

ІІІ. Критерії оцінювання.

 • Оцінювання текстів дослідницьких проектів здійснюється за наступними критеріями:

– актуальність обраної проблематики для українського шекспірознавства (0-3 бали);

– кореляція тематики й методології дослідницького проекту зі світовим шекспірознавчим дискурсом (0-2 бали);

– наукова новизна (0-5 балів);

– самостійність аналітики, аргументованість суджень (0-15 балів);

– логіка структурування наративу, грамотність, стиль (0-5 балів).

 • Оцінювання креативних проектів здійснюється за наступними критеріями:

– оригінальність творчого задуму (0-5 балів);

– художньо-естетичний рівень креативного проекту (0-15 балів);

– кореляція проекту з сучасним шекспірівським дискурсом (0-5 балів);

– логіка структурування опису, його грамотність і стиль (0-3 бали).

 • За результатами оцінювання дослідницьких і креативних проектів журі конкурсу виставляє бали, на основі яких формується рейтинг учасників Конкурсу та визначаються його фіналісти. До фіналу виходять конкурсанти, які отримали не менше 15 балів.
 • Публічний захист дослідницьких проектів оцінюється за наступними критеріями:

– самостійність та наукова новизна (0-3 бали);

– обґрунтованість основних положень і висновків (0-10 балів);

– презентаційні навички і чіткість викладення матеріалу (0-3 бали);

– вміння вести науковий діалог (0-4 бали).

 • Публічний захист креативних проектів оцінюється за такими критеріями:

оригінальність творчого задуму (0-3 бали);

художньо-естетичний рівень (0-10 балів);

вміння презентувати креативний проект (0-4 бали);

придатність проекту для практичного застосування в освітній сфері та/чи інформаційному просторі (0-3 бали).

 • Дослідницькі і креативні проекти, представлені на Конкурс, не рецензуються і авторам не повертаються.
 • Перебіг Конкурсу та його результати висвітлюються на веб-сайті «Український шекспірівський портал» (shakespeare.in.ua).

ІV. Учасники конкурсу

 • У Конкурсі можуть брати участь студенти (курсанти), які здобувають освіту за освітнім ступенем бакалавр, магістр та PhD.
 • Учасники беруть участь у Конкурсі індивідуально.
 • Учасники Конкурсу відповідають за достовірність інформації, поданої на розгляд журі, та дотримання принципів академічної доброчесності.
 •  Відносини засновників Конкурсу з його учасниками щодо використання об’єктів авторського або суміжних прав переможців регулюються нормативно-правовими актами, прийнятими відповідно до вимог Цивільного кодексу України, Закону України «Про авторське право і суміжні права».

V. Апеляція

 • Апеляції щодо результатів другого етапу подаються на електронну пошту Конкурсу (konkurs.keisa@gmail.com) і розглядаються журі Конкурсу протягом трьох днів після їх оголошення на сайті Українського шекспірівського порталу (shakespeare.in.ua).
 • Апеляції щодо третього етапу приймаються і розглядаються апеляційною комісією Конкурсу в день проведення публічного захисту.

VІ. Порядок визначення переможців

 • Журі Конкурсу визначає переможців за сумою балів, отриманих на другому та третьому етапах.

Перше місце присуджується учасникам, які отримали 46-50 балів.

Друге місце присуджується учасникам, які отримали 41-45 балів.

Третє місце присуджується учасникам, які отримали 35-40 балів.

 • Переможці Конкурсу нагороджуються дипломами І–ІІІ ступенів. Дипломи підписує Міністр освіти і науки України.
 • Шість переможців, які отримали найбільшу кількість балів, нагороджуються грошовими преміями Союзу українок Америки.
 • Підсумки Конкурсу та перелік переможців затверджуються наказом МОН України.