Щорічна наукова конференція “Культурна спадщина пограниччя”

15-16 вересня відбудеться Міжнародна наукова конференція «Культурна спадщина пограниччя», організована Академією ім. Якуба з Парадижа в (м. Ґожув Великопольський, Республіка Польща) спільно з Прикарпатським національним університетом імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна).

Конференція започаткована 2003 року в Академії ім. Якуба з Парадижа в м. Ґожув Великопольський (Республіка Польща) як міждисциплінарна під назвою «Культурна спадщина ґожувського регіону». Згодом тематика презентацій розширилася і стосувалася досліджень пограниччя, відтак з 2008 року назву було змінено на «Культурна спадщина регіону пограниччя».

Конференція, що розпочалася як регіональна, з часом набула загальнонаціонального і міжнародного характеру. «Культурна спадщина пограниччя» вперше відбулася у статусі міжнародної наукової конференції у 2017 році, що позитивно вплинуло на престиж і репутацію заходу, відкрило можливості розширення контактів та співпраці з академічними середовищами Польщі, України, Німеччини.

Впродовж останніх п’яти років організація конференції здійснюється спільною роботою гуманітарного факультету й Академічного центру українознавства Академії ім. Якуба з Парадижа (м. Ґожув Великопольський, Республіка Польща) та факультету туризму Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника (м. Івано-Франківськ, Україна) і відбувається щорічно, почергово у згаданих закладах.

Науковий інтерес до вивчення кордонів, прикордонних територій і загалом пограниччя у країнах Центрально-Східної Європи зумовлений переосмисленням ролі цих суспільств у світовій політиці, економіці та культурі. Для науковців відкрилися нові можливості й виникла необхідність вивчення цих теренів та місцевого населення з огляду на поглиблення знань щодо пограниччя як суспільного феномена.

Мета конференції – висвітлення багатоаспектної культурної спадщини прикордонних регіонів, аналіз її впливу на суспільно-політичний, соціально-економічний, демографічний, культурний, освітній і науковий розвиток пограниччя, зокрема Польщі та України, а також напрацювання наукової бази для розвитку міжнародних відносин на якісно новій основі.

Захід адресовано історикам, політологам, філософам, культурологам, мовознавцям, літературознавцям, соціологам, педагогам, психологам, релігієзнавцям, дослідникам єврорегіонів та усім зацікавленим згаданою проблематикою.

Конференція є результатом послідовного та планомірного розширення сфери наукових досліджень з проблем пограниччя, осмислення ролі його культурної спадщини у формуванні почуття національної, етнічної та релігійної ідентичності, толерантності та налагодження взаємовідносин, спрямованих на цивілізаційний поступ суспільства.

Презентації, виступи та наукові дискусії відбуваються у багатоаспектному вимірі, оскільки охоплюють широкий спектр досліджень пограниччя як соціокультурного феномена. Науковці фокусуються на проблемах, які завжди знаходять адресата та викликають інтерес в академічному середовищі.

Дослідники-учасники конференції акцентують на специфічних міжетнічних відносинах на пограниччі, які виникають внаслідок особливих міжлюдських контактів. Такий підхід дає можливість проаналізувати, як встановлений порядок, тобто кордон, етнічно гомогенізує, модифікує і видозмінює колись неподільне, природне, змішане середовище етнокультурного пограниччя.

Впродовж останніх років роботи конференції сформувався ґрунтовний науковий дискурс у категорії динаміки культури пограниччя, яка характеризує трансформаційні процеси всередині культури і у взаємодіях культур (зокрема – польської та української), а також типової моделі взаємовідносин людей на цих територіях, для якої властиві такі риси як цілісність, наявність упорядкованих тенденцій і спрямований характер змін.

Більшість доповідей, представлених на щорічних конференціях, репрезентують певні галузі культурної активності та соціальної взаємодії у їх розвитку, в межах яких складаються як умови для виникнення нестабільності й протиріч, так і віднаходяться способи їх вирішення.

На міжнародній науковій конференції «Культурна спадщина пограниччя» щорічно заслуховується понад 50 виступів. Учасниками конференції є представники таких закладів:

Академія ім. Якуба з Парадижа, м. Гожув-Велькопольський

Академія Ignatianum, м. Краків

Відділ історичних досліджень Інституту національної пам’яті, м. Варшава

Інститут славістики Польської Академії Наук, м. Варшава

Інститут політичних досліджень Польської Академії Наук, м. Варшава

Ягеллонський університет, м. Краків

Університет Зеленої Гури, м. Зелена Гура

Прикарпатський національний університет ім Василя Стефаника, м. Івано-Франківськ

Уманський національний університет садівництва, м. Умань

Львівський національний університет ім. Івана Франка, м. Львів

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова, м. Київ

Національний університет «Острозька академія», м. Острог

Одеський національний університет внутрішніх справ, м. Одеса

Тернопільський національний педагогічний університет ім. Володимира Гнатюка, м. Тернопіль

Університет управління та менеджменту, м. Бердянськ

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», м. Київ.

Цьогоріч одним з головних дискурсів конференції стане проблема польсько-українських взаємин в умовах суспільно-політичної ситуації в Україні з початку 2022 року, можливості та способи соціальної інклюзії українських громадян у польське суспільство, а також стереотипів, пов’язаних з цим процесом, оскільки міграція громадян України до Польщі є ключовим елементом взаємовідносин і вимагає уваги та реакції з боку обох країн.

Доповідачів запрошено представити результати проектного дослідження в окремій панелі (згідно з програмою конференції) – «Польсько-українські відносини: інклюзія чи виключення».

Заплановані презентації відобразять результати досліджень, які проведені в межах проекту під назвою «Процеси включення іммігрантів українського походження в польське суспільство на прикладі Любуського воєводства», що фінансується Міністерством закордонних справ Республіки Польща  в рамах конкурсу «Публічна дипломатія 2022».

Проект має на меті протидіяти фальшивому наративу щодо умов інклюзії українських мігрантів шляхом дослідження, обґрунтування та популяризації факторів інклюзії, які позитивно впливають на відносини в суспільствах.

Результати дослідження висвітлять процес інклюзії українських іммігрантів у польське суспільство, зокрема тих, які проживають в Любуському воєводстві. Презентація дослідження передбачає герменевтику соціального світу іммігранта, беручи до уваги спосіб переживання культурних і структурних умов приймаючої країни.

Основними бенефіціарами проектного завдання будуть студенти та науково-педагогічні працівники Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника в м. Івано-Франківськ (Україна).

 

Програма конференції